Zmiana serwisu kasy fiskalnej

Zrobimy to za Ciebie. Napisz na info@salesystem.pl

Zasady przekazywania serwisu urządzeń fiskalnych ELZAB SA

Obowiązują od 1.07.2019r.

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. (DU, poz. 816, 30.04.2019r.) zmianie ulegają zasady przekazywania serwisu urządzeń fiskalnych pomiędzy partnerami ELZAB SA.

Opisany poniżej sposób postępowania ma na celu:

  • zapewnienie prawidłowego i skutecznego powiadomienia ELZAB SA przez podatnika o zmianie podmiotu prowadzącego serwis,
  • powiadomienie serwisu dotychczasowego (SD) i serwisu przejmującego (SP) o zmianie,
  • doprowadzenie do odpowiednich zmian w ewidencjach kas u producenta ELZAB SA, właściwych urzędach skarbowych i zainteresowanych firmach serwisowych.

I. Podstawa prawna.

Uprawnienia podatnika do zmiany serwisu.

§ 9.3. Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie
podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis
główny. Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.
§ 9.4. Podatnik dokonując zmiany, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego
serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów, o którym mowa w § 50.
Obowiązki podmiotu prowadzącego serwis przy przejęciu serwisu.

W stosunku do ELZAB,

§ 41. 1. Podmiot prowadzący serwis główny prowadzi dokumentację serwisu.
§ 41. 2. Podmiot prowadzący serwis przekazuje podmiotowi prowadzącemu serwis główny dokumentację serwisu
lub jej kopię, za okresy kwartalne, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. W przypadku
przekazania dokumentacji serwisu podmiot prowadzący serwis zachowuje jej kopię.

W stosunku do urzędu skarbowego

§ 53. W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis podmiot prowadzący serwis, właściwy po zmianie,
składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, aktualizację zgłoszenia danych dotyczących
kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.

II. Procedura zmiany serwisu urządzeń fiskalnych na wniosek
podatnika.

1. Zgodnie z powyżej cytowanymi przepisami zmiana serwisu dokonywana jest na wniosek podatnika. Podatnik, który decyduje się na zmianę firmy serwisowej obsługującej urządzenia fiskalne będące jego własnością:
  • uzgadnia z firmą serwisową (zwaną dalej serwisem przejmującym – SP), której zamierza powierzyć obsługę kas, warunki dalszej współpracy,
  • sprawdza na stronach www.gov.pl/kasyonline czy wybrana firma SP zatrudnia serwisantów, którzy dysponują ważnymi uprawnieniami do serwisowania urządzeń, które będą przedmiotem obsługi serwisowej,
  • w terminie do 5 dni powiadamia ELZAB SA o dokonanym wyborze firmy serwisowej wypełniając odpowiedni formularz – zawiadomienie podatnika o zmianie podmiotu prowadzącego serwis.

Formularz jest dostępny na stronie www.elzab.pl/formularze.

Formularz powinien być wypełniony czytelnie, opatrzony pieczęcią firmową i podpisany przez właściciela firmy lub osobę go reprezentującą. Tak przygotowany dokument należy wysłać drogą mailową, w formie załącznika NIP.PDF (pod litery NIP należy wpisać numer NIP podatnika), na adres zmianyserwisu@elzab.pl – formularz ten może być przesłany również za pośrednictwem serwisu SP,

  • jednocześnie powiadamia serwis dotychczas obsługujący podatnika SD o decyzji powierzenia serwisu innej firmie.
2. Serwis przejmujący, który uzgodnił z podatnikiem przejęcie serwisu urządzeń fiskalnych będących jego własnością jest zobowiązany do:
  • dokonania odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej potwierdzających przejęcie serwisu,
  • powiadomienia właściwego dla podatnika urzędu skarbowego o zmianach na druku – załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (DU poz. 816 z dnia 30.04.2019r.),
  • dokonania odpowiednich wpisów w EKKR w module ISOPH poprzez założenie elektronicznych książek dla urządzeń fiskalnych objętych obsługą serwisową.

Wyjaśnienie skrótów użytych w tekście.
EKKR – elektroniczna książka kasy rejestrującej,
SP – firma serwisowa przejmująca obsługę serwisową,
SD – firma serwisowa obsługująca urządzenia podatnika dotychczas,
ISOPH – internetowy system obsługi partnerów handlowych, dedykowany partnerom handlowym
ELZAB SA portal wymiany informacji,
MF – Ministerstwo Finansów RP.