Najważniejsze pytania i odpowiedzi odnośnie nowych kas fiskalnych online.

 • Czy kasę fiskalną można wynająć?

Kasy on-line będą mogły być używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze. Potrzebujesz leasingu, rat lub odroczonej spłaty? Zadzwoń 500-660-601

 • Gdzie znaleźć numer ewidencyjny kasy?

Podczas automatycznej  fiskalizacji kasa otrzymuje numer ewidencyjny, który jest zapisywany w pamięci chronionej kasy. Wydruk z fiskalizacji jest przyczepiony do pierwszej strony książki serwisowej.

 • Czym jest Centralne Repozytorium Kas w skrócie CRK?

Centralne Repozytorium Kas jest systemem teleinformatycznym służącym do:

1) odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:

a) dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT,

b) dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;

2) analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;

3) przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas.

 • Jakiego połączenia wymaga kasa fiskalna online?

Kasy rejestrujące online na bieżąco przesyłać dane o dokonanych transakcjach do centralnego systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas, które, zgodnie z ustawą, ma zostać utworzone i oddane w ręce Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 111a. 1. ustawy o VAT).

Podatnik, po uruchomieniu kasy online w trybie fiskalnym, obowiązany jest zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą, a CRK. Połączenie z CRK odbywa się poprzez sieć telekomunikacyjną (internet) za pomocą dowolnie wybranego przez podatnika połączenia (GSM, LAN, Wi-Fi). Po stronie podatnika leży zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza, za pomocą którego odbywać się będzie transmisja danych.

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie trwale połączenia pomiędzy kasą a Centralnym Repozytorium Kas, podatnik jest obowiązany złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych, według wzoru.

 • Czym jest fiskalizacja?

Fiskalizacja kas on-line to jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji.

Fiskalizacji dokonuje się wyłącznie  w trybie serwisowym, w przypadku gdy kasa on-line zawiera pamięć fiskalną oznaczoną numerem unikatowym oraz pamięć chronioną niezawierającą danych.

Zakończenie fiskalizacji potwierdzone jest wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji i pobraniem przez kasę i zapisem w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.

 • Jakie są obowiązki podatnika?

Główne obowiązki związane z używaniem wszystkich rodzajów kas zasadniczo się nie zmieniły. Podatnicy w szczególności:

– wydają paragon fiskalny nabywcy;

– zgłaszają każdą nieprawidłowość w pracy kasy do serwisu;

– poddają kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu;

 • Jaki są nowe obowiązki podatnika?

Nowym obowiązkiem podatnika jest zapoznać wszystkie osoby prowadzące u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia przez te osoby oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tym osobom prowadzenia tej ewidencji, z informacją  o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.

 • Czy nadal można otrzymać zwrot 700 zł z Urzędu Skarbowego?

Zgodnie z nowymi przepisami, w razie zakupu nowej kasy online, przedsiębiorcom przysługuje ulga w wysokości 90% wartości netto kasy fiskalnej, nie przekraczająca jednak limitu 700 zł. Ulga nie będzie jednak przysługiwała w przypadku zakupu kas pozostałych rodzajów.

Ulga odliczana jest od podatku należnego. W przypadku gdy kwota ta w okresie rozliczeniowym jest wyższa od należności podatkowych, przedsiębiorcom przysługuje prawo do zwrotu różnicy tych sum na warunkach określonych w ustawie. Mogą też oni alternatywnie odliczyć od podatku należnego tę różnicę za następne okresy rozliczeniowe pod warunkiem, że zakup tzw. kas online nastąpił nie później, niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

 

KALENDARIUM KASY ONLINE

KASY FISKALNE ONLINE – KASY FISKALNE WYPOSAŻONE W NAJNOWSZĄ TECHNOLOGIĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ CAŁKOWICIE ZAUTOMATYZOWANY I BEZPOŚREDNI PRZESYŁ DANYCH DOTYCZĄCY TRANSAKCJI ZAEWIDENCJONOWANYCH W KASIE DO CENTRALNEGO REPOZYTORIUM KAS ZA POŚREDNICTWEM SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

1 MAJA 2019- WESZŁY W ŻYCIE PRZEPISY DOT. KAS FISKALNYCH ONLINE NOWE REGULACJE POZWALAJĄ NA STOSOWANIE KAS REJESTRUJĄCYCH PRZESYŁAJĄCYCH DANE DO CENTRALNEGO REPOZYTORIUM KAS.

31 SIERPNIA 2019 – OSTATNI DZIEŃ NA ZAKUP KAS FISKALNYCH Z PAPIEROWYM ZAPISEM KOPII

31 GRUDNIA 2019– OSTATNI DZIEŃ STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH Z ELEKTRONICZNYM LUB PAPIEROWYM ZAPISEM KOPII W BRANŻY PALIWOWEJ ORAZ W USŁUGACH NAPRAWY POJAZDÓW I WULKANIZACJI

30 CZERWCA 2020– OSTATNI DZIEŃ STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH Z ELEKTRONICZNYM LUB PAPIEROWYM ZAPISEM KOPII W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ, USŁUGACH W ZAKRESIE KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA I W SPRZEDAŻY WĘGLA

31 GRUDNIA 2020– OSTATNI DZIEŃ STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH Z ELEKTRONICZNYM LUB PAPIEROWYM ZAPISEM KOPII W BRANŻY BUDOWLANEJ, USŁUGACH  FRYZJERSKICH, W ZAKRESIE OPIEKI MEDYCZNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ LEKARZY I DENTYSTÓW, W USŁUGACH PRAWNICZYCH ORAZ USŁUGACH ZWIĄZANYCH Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

31 GRUDNIA 2022 – OSTATNI DZIEŃ NA ZAKUP KAS FISKALNYCH Z ELEKTRONICZNYM ZAPISEM KOPII

USTAWY DO POBRANIA

 1. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług
 2. Ustawa z 15 marca 2019 o zmianie ustawy podatku od towarów i usług
 3. Ustawa z 29 Sierpnia 1997 – Ordynacja Podatkowa
 4. Rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 28 maja 2018 
 5. Rozporządzenie ministra finansów z 29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących 
 6. Rozporządzenie ministra finansów z 29 kwietnia 2019 w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika 
 7. Rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 8. Ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób Fizycznych 
 9. Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 
 10. Ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
 11. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości 
 12. Ustawa z 10 września 1999 – Kodeks karny skarbowy