Odczyt rozliczeniowy kasy fiskalnej

Co to jest odczyt rozliczeniowy?

Jest to wykonanie całościowego raportu fiskalnego, który zawiera wszystkie raporty dobowe zapisane w pamięci fiskalnej oraz podsumowanie wszystkich sprzedaży z rozbiciem na stawki VAT. Po jego wykonaniu urządzenie pozostaje w trybie TYLKO ODCZYT i nie nadaje się już do ewidencjonowania sprzedaży. Odczyt wykonuje się w przypadku zapełnienia się modułu fiskalnego, zamknięcia działalności lub wymianą urządzenia fiskalnego na nowe.

Kto wykonuje raport rozliczeniowy?

Raport wykonuje serwis uprawniony do serwisowania danego urządzenia fiskalnego

Kto wykonuje protokół z odczytu pamięci fiskalnej?

Podatnik lub na zlecenie podatnika autoryzowany serwis

Co należy zrobić żeby zamknąć urządzenie fiskalne?

  1. Wykonać raport rozliczeniowy
  2. Wykonać protokół z odczytania pamięci fiskalnej
  3. Wypełnić wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas POBIERZ
  4. W ciągu 5 dni od wykonania odczytu rozliczeniowego złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego:
  • wydruk fiskalny (raport rozliczeniowy),
  • protokół z odczytu pamięci fiskalnej,
  • wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas

 

Wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas – wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas

 

Oddział 5

Sposób zakończenia używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas

§ 34. W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1) wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4) sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 35. W przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, gdy wystąpiły okoliczności określone w § 46, podatnik sporządza i składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii protokołu, o którym mowa w § 46 ust. 4.

§ 36. W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy.