Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej. Reklamacja, zwrot towarów oraz pieniędzy dla klienta.

Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej wymaga znajomości przepisów oraz zasad dotyczących ewidencjonowania zwrotów towarów, uznanych reklamacji towarów i usług oraz oczywistych pomyłek w kasach rejestrujących zostały skrupulatnie określone w przepisach. Jest to istotne dla podatników, którzy często napotykają sytuacje, w których konieczne jest skorygowanie sprzedaży z powodu pomyłek lub zwrotów towarów.

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że kas rejestrujących zostały skonstruowane w taki sposób, aby uniemożliwić jakąkolwiek ingerencję w ich pamięć fiskalną. Oznacza to, że dane wprowadzone przez podatnika do kasy nie mogą być modyfikowane. Jednakże, przepisy w sprawie kas rejestrujących i kas rejestrujących mających postać oprogramowania jednolicie określają sposób postępowania w przypadku popełnienia oczywistych pomyłek lub konieczności zwrotów i reklamacji.

Jeśli chodzi o ewidencjonowanie zwrotów towarów i uznanych reklamacji, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 roku precyzują, że nie są one rejestrowane bezpośrednio w pamięci fiskalnej kasy. W zamian podatnik jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji, która powinna zawierać istotne informacje. Należy do nich data sprzedaży, nazwa towaru lub usługi pozwalająca na jednoznaczną identyfikację, a także ewentualny opis towaru lub usługi. W przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży, należy uwzględnić wartość brutto zwracanego towaru oraz wysokość podatku należnego. Natomiast w przypadku zwrotu części należności, należy uwzględnić zwracaną kwotę brutto oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego. Do ewidencji zwrotów i reklamacji należy również dołączyć dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, takie jak paragon fiskalny lub faktura w postaci elektronicznej, wraz z ich numerami unikatowymi. Dodatkowo, protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi powinien zostać podpisany przez sprzedawcę i nabywcę lub zawierać notatkę służbową lub protokół z nabycia sprawdzającego.

W przypadku konieczności skorygowania oczywistych pomyłek, podatnik ma obowiązek dokonania niezwłocznej korekty w ewidencji. Błędnie zaewidencjonowaną sprzedaż należy ująć w odrębnej ewidencji, uwzględniając wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego. W celu uzasadnienia korekty, należy również krótko opisać przyczyny i okoliczności popełnionej pomyłki oraz dołączyć oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której doszło do pomyłki. Jeśli sprzedaż została potwierdzona paragonem fiskalnym w postaci elektronicznej, należy podać numer paragonu oraz numer unikatowy. Ewidencja oczywistych pomyłek nie ma określonego wzoru, jednak zaleca się, aby zawierała niezbędne informacje umożliwiające identyfikację przyczyn korekty oraz prawidłową kwotę obrotu i podatku należnego.

Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące kas rejestrujących nie określają szczegółowych danych, jakie powinien zawierać protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje jednak, że protokół taki powinien uwzględniać informacje dotyczące osób zaangażowanych w czynności, takie jak sprzedawca i nabywca, oraz opisać sposób ustalenia i przyczyny korekty.

W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej często występują sytuacje, w których konieczne jest skorygowanie sprzedaży lub uwzględnienie zwrotów i reklamacji. Dlatego ważne jest, aby podatnicy stosowali się do przepisów dotyczących ewidencjonowania tych operacji i utrzymywali odpowiednie dokumenty. Przestrzeganie tych zasad pozwoli uniknąć nieprawidłowych rozliczeń podatkowych i zapewni prawidłowe odzwierciedlenie rzeczywistego przebiegu transakcji.

Skrót artykułu:

Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej

Oto podsumowanie tych zasad:

  1. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług nie są ewidencjonowane bezpośrednio w pamięci fiskalnej kasy rejestrującej. Z kasy nie usuniemy wystawionego paragonu!
  2. Podatnik jest zobowiązany prowadzić odrębną ewidencję zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Ewidencja ta powinna zawierać informacje takie jak data sprzedaży, nazwa towaru lub usługi, termin zwrotu lub reklamacji, wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji, zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wysokość podatku należnego.
  3. Do ewidencji zwrotów i reklamacji należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (np. paragon fiskalny, fakturę) oraz protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, który powinien być podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.
  4. W przypadku oczywistych pomyłek w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznej korekty poprzez ujęcie błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży w odrębnej ewidencji. Ewidencja ta powinna zawierać wartość sprzedaży brutto, wysokość podatku należnego oraz krótki opis przyczyny i okoliczności wystąpienia pomyłki. Do ewidencji należy dołączyć oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie sprzedaży, przy której wystąpiła pomyłka, lub numer paragonu fiskalnego w przypadku faktury w postaci elektronicznej.

Należy zauważyć, że szczegółowe wymogi dotyczące protokołu przyjęcia zwrotu towaru, reklamacji towaru lub usługi nie są określone w przepisach. Wskazane jest, aby protokół zawierał informacje umożliwiające identyfikację osób zaangażowanych w czynności oraz opis sposobu ustalenia i przyczyn korekty.

Podsumowując, przepisy dotyczące kas rejestrujących wskazują, jak podatnicy powinni postępować w przypadku zwrotów towarów, uznanych reklamacji towarów i usług oraz oczywistych pomyłek. Konieczne jest prowadzenie odrębnych ewidencji, dołączanie dokumentów potwierdzających sprzedaż oraz sporządzanie protokołów w celu dokonania korekty transakcji.